Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Pozostałem wzmianki o mojej rodzinie, nie koniecznie Tchorznickich

Kurier Lwowski - rok 1886 nr 318 strona 4 (17.11)

Bursa Towarzystwa pomocy naukowej we Lwowie. Do 15 listopada r. b. złożyli na rzecz bursy: JEx.minister Florjan Bar. Ziemiałkowaki 20 zlr. Rada powiatowa w Rawie ruskiej 20 zlr., z listy p.

...

Tchorznicki dyrektor banku 5 złr

...

Kurier Lwowski - rok 1886 nr 37 strona 5 (06.02)

Dr. M. Tarnawiecki, adwokat i długoletni prezes kasy oszczędności, mąż powszechnie znany i poważany z prawości charakteru, zmarł wczoraj wieczorem we Lwowie

Kurier Lwowski - rok 1886 nr 59 strona 2 (18.02)

Naczelnym dyrektorem galicyjskiej kasy oszczędności w miejsce zmarłego dr. Tarnawieckiego, ma zostać adwokat dr. Roiński.

Kurier Lwowski - rok 1886 nr 105 strona 4 (15.04)

Lista składek dla córki ś. p. Heydenreicha-Kruka:
...
Roman Tchorznicki 5 zł
...

Kurier Lwowski - rok 1886 nr 355 innastepne (23.12-25.12)

nr

Miejsce kucharki doborowej zaraz do zajęcia, płacę od 15. do20. złr. i wszelkie wygody według uzdolnienia, prosi się przysłać dotyczące zaświadczenia na koszt odbiorcy pod adresą: Juliusz Tchorznicki właściciel dóbr, Poczta Żydaczów — Cucułowce

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 15 strona 4 (15.01)

Mianowania

Namiestnik zamianował koicepistów: Emila Mikołaja Czepielowskiego, Marjana Wolskiego we Lwowie, Antoniego Zawadzkiego w Stryju, dr. Alojzego Pobudkiewicza we Lwowie, Michała Sowińskiego w Tarnopolu i prowizorycznego koncypistę, Tadeusza Bobrzyuskiego w Sanoku, oraz koncepistę Dyrekcji lasów i domen we Lwowie, Leona Ricciego, prowizorycznymi komisarzami powiatowymi, a praktykantów koncept. Namiestnictwa: Jana Dyonizego Guklcra w Rohatynie, Antoniego Grodkiego w Ilorodenee, Józefa Stawskiego w Jaśle, Wiktora Lerapitkiego w Sanoku, Walentego Bielawskiego w Stryju, Antoniego Szydłowskiego w Tarnopola, Romana Tchorzniekiego przy Starostwie we Lwowie, Zygmunta Pietruskiego w Przemyślu, i Piotra Górskiego we Lwowie, — prowizorycznymi koncepistami Namiestnictwa. Przeniósł zaś komisarzy powiatowych : Seweryna Wasilewskiego z Rudek do Drohobycza, Włodzimierza Boguckiego z Ropczyc do Rudek, Izydora Rozwadowskiego z Kałusza do starostwa we Lwowie i Marjaaa Nenyczkę ze Skałata do Gródka, Marjana Wolskiego ze Lwowa do Przemyśla, Antoniego Zawadzkiego ze Stryja do Kałusza, dr. Aloizego Pobudkiewicza ze Lwowa do Skałata i Michała Sowińskiego z Tarnopola do Husiatyna i przeznaczył c. k. komisarza powiatowego Leona Ricciego do służby w c. k. Starostwie w Stanisławowie

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 37 strona 2 (06.02)

Mianowania

Konceptowemu praktykantowi namiestnictwa we Lwowie, Romanowi Mniszek-Tchorznickiemu, nadał cesarz godność szambelana.

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 90 strona 6 (31.03)

Urzędnik państwowy z dochodami do 2000 zlr. wdowiec z dziecmi w śriednim wieku, poszukuje braku znajomości towarzyszkę do zgonną pannę lub wdowę z posagiem parę tysięcy. Za dyskrecję ręczę honorem. Bliższe szczegóły pisemnie lub ustnie udzielą krewni Tchorzniccy. Kazimirzowska 43

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 127 strona 4

Nadana stypendjum.

Pani Emilia z Polikarpfów Tchorznicka nadała stypendjum z fundacji śp. Honoraty Tchorznickiej o rocznych 90 złr. aw., p. Zofii Tchorznickiej, uczenicy 6 klasy szkoły pp. Benedyktynek ormiańskich

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 167 strona 4 (18.06)

Joanna z Ufniarskich Tchorznicka zmarła w Krakowie w 86. roku życia, gdzie lat kilkanaście przepędziła w domu syna, Konstantego Tchorznickiego, dyrektora banku hipotecznego.

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 179 strona 2 (30.06)

Lecznicza kolonja w Rymanowie

w pierwszym roku jej istnienia tj. w r. 1886. przyjęła 18 dzieci,które odzyskały zdrowie niemal zupełnie. W tym roku komitet zamierza przystąpić do budowy własnego domu, na który już 600 zł. złożono. Komitet liczy na poparcie szlachetnego celu przez publiczność.

Dalszy spis datków na 1. krajową kolonię leczniczą w Rymanowie: Kruszewski Henryk 5 złr. Stokowski Apolinary 1 złr. Dr. Bronisław Radziszewski 2 złr. Ibiański Wacław 3 złr. Erazmowie Malinowscy 4 z.lr. Zosia i Janinka 50 ct. Kozłowski An. 1 zlr. Przybysławski Wład. 3 złr. Stoneeki Bron. 1 złr. Dawidowska ze składki 3 złr, CO ct. Ochocka 10 złr. Hr. Morsztyn Henryk 7 złr. Stanisław i Marja 2 złr. Prof. Tyniecki Wład. 5 złr. Rosenstock Jan 3 złr. Hr. Potocki Józef 10 złr. Tchorznicki W. 12 złr. Z listy pr. Jaworskiego 23 złr. Seminarjum naucz, w Rzeszowie 3 złr. Z listy Gnoińskiego Jana z Czortkowa 32 złr. Z dwóch list Karola Klinikę 15 zlr. 40 ct. Ks. Filarski 2 zlr. Z listy p. Komarówny 3 zlr. 50 ct. Z listy Żelechowskiego Tadeusza 10 złr. Ks. Lubomęski Zenon 5 zlr. Wydział rady pow. w Starem Mieście na budowę 20 złr. Czesława Plawicka 2 złr. Hr. Antoni Wodzieki 5 złr. M. K. z Romanówki 3 złr. — Poprzednio 491 złr. 92 ct. Razem 718 złr. 92 ct

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 193 strona 1 (14.07)

O kolejach bukowińskich, które znów otrzymała Spółka Knaucr & Gross, już nie wspominamy — być to nie Galicja. Rozdawnictwo spoczywa tam w rękach Towarzystwa kolei Czerń.-Jasskiej (pp. Jana Krasickiego, Pietruskiego, Chamca, Jasińskiego, Tchorznickicgo i pana Ziffra, rodem z Krakowa), któreby przecież mogło było dać zarobić przedsiębiorcom krajowym polskim, albo bukowińskim

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 212 -229 sierpien

Poszukuję kucharza lub kucharkę samoistnych całkiem wykształconych w swojem zawodzie. Płaca według uzdolnienia od 15. do 30. złr. miesięcznie. Proszę przysyłać zaświadczenia na mój koszt pod adresą: Wny. Juliusz Tchorznicki, poczta Żydaczów 17 Cucułowcach.

Kurier Lwowski - rok 1887 Dodatek do nr 289 strona 3 (17.10)

Wieczorek muzykalny

Resursy urzędniczej ściągnął wczoraj do „Frohsinu" liczną publiczność. W program wchodziły produkcje „Echa", które jest zawsze niemałą siłą atrakcyjną wszelkich wieczorów muzykalnych. Wczoraj wydelegowało „Echo“ zdwojony kwartet, który odśpiewał kilka numerów z wybredną precyzją. Zwłaszcza wdzięczna „Samotna różyczka" Hermesa, jakoteż „Serenada Abta“, odspiawana przez solowy kwartet „Echa", wywołały sowite oklaski. Z innych punktów programu podnieść należy śpiew pana Jamińskiego, posiadającego głos tenorowy świeży i dźwięczny, lecz daleki od dobrej szkoły, śpiew pny Tchorznickiej i poprawną grę na skrzypcach pny Podg.

Kurier Lwowski - rok 1887 nr 292 strona 7 (21.10)

Tchorznicki, Majerowska 2. prosi o wiadomość miejsca pobytu familji nieboszczki Fortunaty Tchorznickiej, urodzonej Lewickiej.

Kurier Lwowski - rok 1888 nr 163 strona 4 (13.06)

Lecznicza kolonia w Rymanowie.

Następujące datki ofiarowali: Ksiądz arcybiskup Morawski 20 gld. Ksiądz arcybiskup Issakowicz 5 gld. Zagórska, pizelożona zakładu naukowego 40 gld.

...

Tchorznicki z Pohorylec 10 gld

...

Wszystkim tym łaskawym ofiarodawcom i przyjaciołom dzieci serdeczne „Bóg zapłać"

Kurier Lwowski - rok 1889 nr 90 strona 1 (31.03)

Gal. kasa oszczędności.

Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie, które zagaił prezes JE. Russocki, podnosząc rozwój instytucji i ostrożne dziełanie dyrekcji. W końcu wpomniał o śmierci członków śp. Hallera i Stromengera, których pamięć zgromadzenie uczciło przez powstanie.

...

Następnie odczytał dyrektor p. Z i m a sprawozdanie rachunków za r. 1888. Zaznaczył, że znaczne obniżenie stopy procentowej zmniejszyło cokolwiek zysk roczny, ale stosunki finansowe tak się ukształtowały, że z trudnością można lokować na 3 i 3i1/2% kapitały w innych instytucjach, potrzebne jako rezerwy dla wydanych promes pożyczkowych.

Przy wyborze prezesa otrzymał hr. Russocki 23 głosów na 44 głosujących. Ponownie wybrany podziękował za zaufanie.

Następnie wybrani zostali ponownie do wydziału występujący w myśl statutu: Ks. Feliks Zabłocki, ks. Kajetan Kajetanowicz, August br. Romaszkan, Stanisław Markiewicz, Bolesław Augustynowicz; w miejsce zaś śp. Strornengera wybrano p. Karola Schayera.

Do dyrekcji wybrano ponownie: dra Józefa Malinowskiego, dra Leona Bilińskiego, a jako nowego: Jana Brajera.

Do komisji rewizyjnej wybrano: dra Piotra Grossa, hr. Borkowskiego i Gubrynowicza Wład. Potem przystąpiono do sprawy podwyższenia djurnurn naczelnemu dyrektorowi

...

Nad wnioskami Wydziału wywiązała się obszerna dyskusja, w której wystąpili przeciw wnioskom pp. Markiewicz, Gubrynowicz, Damian Czajkowski, Schellenberg, dr. Radziszewski, za jedynie dr. Gross Piotr.

P. Markiewicz przedewszystkiem przypomina, że uchwalone 10 gld. dla naczelnego dyrektora, tyczyły się wyłącznie śp. dra Tarnawieckiego, co zaś do wynagrodzenia dr. Roińskiego, dotychczas niebyło żadnej uchwały walnego zgromadzenia. W innych wielkich instytucjach finansowych dyrektorowie za całodzienne zatrudnienie biorą po 4. lub 5.000 gld., a nawet dyrektor urzędujący GKO, który cały oddany jest instytucji, która zawdzięcza mu swój rozwój, pobiera 6.000 gld., jakby to wyglądało, ażeby za jedną godzinę naczelnemu dyrektorowi płacono blisko 5.500 gld.

Jeżeli dr Roiński miał możność zostać członkiem Rady nadzorczej Banku hipotecznego, to mógł wybrać, co wolał, ale on się zapytywał jedynie o kolizję. Zawsze godność naczelnego dyrektora GKO jest większą. Jeżeli chodzi o korzyści materjalne, to dr. Roiński niezawodnie ma znaczne od tych, którzy zaciągają pożyczki w GKO, jego bowiem kancelarja załatwia te sprawy, co zapewne przewyższa korzyści członka Rady w Banku hip. Mówca jest zatem, aby już pozostawić dr. Roińskiemu 10 gld., ale w przyszłości n. dyrektor nie powinien więcej pobierać, jak 5 gld.

...

P. Schellenberg podnosi, że GKO. nie jest bankiem, ale instytucją humanitarna. Przykro już było, że w r. 1871 odstąpiono od zasady i wbrew statutom uchwalono wynagrodzenie śp.Tarnawieckiemu. Jeżeli raz popełniono błąd, następnie drugi raz, to z tego nie wynika . aby trzeci raz miało się to stać. To co się działo, było nielegalnem, a jeżeli zgromadzenie już uznawało, że naczelnemu dyrektorowi płacić należy, to w tym duchu zmienić potrzeba § 58 statutu — a do tego czasu odroczyć całą sprawę.

Po przemówieniu sprawozdawcy przystąpiono do glosowania. Po dłuższej dyskusji formalnej lich wala zgromadzenie glosować imiennie .

Najdalej idącym wnioskiem było przejście do porządku dziennego.

Za przejściem do porządku dzinnego głosowali: pp Augustynowicz Bolesławw, hr. Borkowski Jerzy, Brajer Jan , Czajkowski Damian, ks. Faciewiez, Gross Ferdynand. Gubrynowicz Władysław, ks. Kajetanowicz, Kisielka Karol, Kochanowski, Kropiowski, dr. Kuczkiewicz,Laskowski, dr. Małecki, Markiewicz, Onyszkiewicz, dr. Radziszewski. Sehayer, Stanowski, ks. Zabłocki, Zajączkowski Władysław.

Przeciw przejściu do porządku dzinnego głosowali: pp. dr. Czajkowski Jan. Gizowski. dr. Gross Piotr, Heilig, dr. Kabat, Kędzierski, dr. Kratter, dr. Krzyżanowski, dr. Malinowski, dr. Małachowski, Mikolasch, Podlewski Edward, Polanowski Stanisław, Potocki Emil, b. A. Romaszkan , Schellenberg, ks. Szeligowski , radca Winter i prof. Zacharjewiez.

Wniosek przejścia do porządku dziennego, a zatem odrzucenie brzydkiej pretensji dr. Roińskiego przyjęto 21 głosami przeciw 19. Wynik ten był wkrótce znany w calem mieście i wszędzie wywołał najwyższe zadowolenie i wysokie uznanie dla mężów, którzy wystąpili jawnie przeciw zamachowi.
Od glosowania usunęli się pp. Szemelowski,Łepkowski, Jasiński, a w końcu i dyrektor p. Z im a, który w lej sprawie nie mógł glosować.
Nad drugim wnioskiem wydziału zgromadzenie przeszło również do porządku dziennęgo.
Wniosek p. Schellenberga co do zmiany § 58 stat. odesłano do dyrekcji

Kurier Lwowski - rok 1899 nr 115 strona 1 (26.04)

Gal. Bank hipoteczny.

Walne zgromadzenie akcjonarjuszów zagaił wczoraj o godzinie kwadr, na 11. prezes rady nadzorczej hr. Siemieński-Lewicki , poczem dyrektor Rybicki zdał sprawę z obrotów banku za rok 1898, a dyrektor Roiriski odczytał następujące sprawozdanie rady nadz. o zamknięciu rachunków:

...

Pp. Niezabitowski Wład i Tchorznicki Kazim ponownie do rany nadzorczej zostali wybrani.

...

Kurier Lwowski - rok 1899 nr 146 strona 8 (28.05 i 03.06 )

Udzielam gruntownie nauki konwersacji francuskiej. Tchorznicki Pańska 21

Kurier Lwowski - rok 1899 nr 160 strona 4 (11.06)

Emilia Mniszek Tchorznicka wdowa po śp. Konstantym, byłym dyrektorze filii Banku hipotecznego w Krakowie i wł. dóbr, a matka Prezydenta wyż. sądu kraj., zmarła onegdaj we Lwowie, na zapalenie płuc w 78 r. życia

Kurier Lwowski - rok 1899 nr 205 strona 1 (26.07)

Egzamin dojrzałości

w Seminarjum nauczycielskiem męskiem we Lwowie odbywał się od 3. do 22. bm., pod przewodnictwem inspektora p. Tokarskiego.

Z kandydatów, którzy uczęszczali do seminarjum stopień pierwszy otrzymali: Banach Djon, Bitlich Wład., Czabanowski Jan, Koffier Joel, Haluza Jul., Hubisz Mich., Hiilter Jan (z odzn.), Ignatowicz Tad., Jarosz Wal., Jaroszewski Stan.. Kaliniewiez Bohd., Karpiński Leon, Koć Mich. (z odzn.), Majewski Grzeg. (z odzn.), Modelski Henr., Munz Wład., Oleszkiewicz Józ., Prociuk Filip (z odzn.), Rotter Eman., Sawa Józef, Śnilik Djon., Spolitakiewicz Emil (z odzn), Szczurkiewicz Leon (z odzn.), Tarnawski Józ. (z odzn.), Władyka Ar.t., Zarobny Adojf (z odzn.), 14 otrzymało poprawkę z 1 przedmiotu, 4 odstąpiło w ciągu egzaminu, 3 reprobowano na rok, a 2 wcale nie zdawało.

Z 47 prywatystów sześciu tylko zdało maturę: Gołogórski Bron., ks. Korytowski Włodz., Leitner Jan, Kratzer Emil, Olpióski Józeł i Tchorznicki Bernard. 13 otrzymało poprawkę, 6 odstąpiło w ciągu egzaminu, a 22 reprobowano na rok.

Jest to rezultat bardzo smutny i świadczy o tem, że w seminarjum albo źle uczą, albo też zanadto ostro pytają. Dowodzi tego okoliczność, że na 49 uczniów uczęszczających, którzy przeszli całe seminarjum, zdało egzamin tylko 26, a więc tylko jeden ponad połowę... Jest to objaw bardzo znamienny, a niezrozumiałem wprost jest to, że na 47 prywatystów zdało egzamin tylko 6-ciu.

...

Osoby

 

Sprawy

 

Translate this page:

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.